Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Uchwała dotyczy zmian, które mają zostać wprowadzone w rocznym programie współpracy między instytucjami na 2022 rok. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 4 do 18 marca 2022 r.

Najważniejsze zmiany to:

  1. dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
  2. zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
  3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych władz Mazowsza. Oprócz tego przesłany został pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych, a także    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w licznych siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w odpowiednim terminie osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26 lub ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”, a także osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z takim samym dopiskiem na kopercie. 

Istnieje również możliwość przesłania formularza za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, a także drogą elektroniczną na adres email: [email protected]. Ostatnią opcją jest pośrednictwo portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Jeśli są jakieś pytania lub wątpliwości można skontaktować się z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: [email protected].